ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอบีซี ช็อกโกแลต (2020) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานว่าง

1. Export Sales Executive (ประจำที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 93 กทม.)
– Thai Nationality, ages 25-35
– Bachelor’s Degree in any field Marketing / Mass Comm. / Business
– At least 2 years experience in Sales / Marketing Export
– Contact & Support existing clients in Chocolate Marketing
– To plan for oversea customers on our product
– Search & Explore new markets, new prospect clients and opportunity
– Find & Match solution to client’s need & objective
– Participate in generating proposal, presentation
– Monitoring clients satisfaction
– Coordinate with sales team, marketing team, project coordinator, production and external parties
– Quality control in project overview

2. Account Executive (A.E.) (ประจำที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 93 กทม.)
– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจขึ้นไป สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขาย หรือติดต่อห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด
– ตั้งใจจริง อดทน รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่
– มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
– ไหวพริบดี พูดจาต่อรองเป็น
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ รวมถึงการให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ทำงานล่วงเวลาได้
– มียานพาหนะ (รถยนต์/มอเตอร์ไซต์)
– ใช้งานโปรแกรมสำนักงานได้และสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ดี
– ใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
– ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี (Ms Office , Internet)

3. พนักงานการตลาด (Marketing Executive) (ประจำที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 93 กทม.)
– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจขึ้นไป สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด วางแผนสินค้า กลุ่มขนม/อาหาร
– ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
– ตั้งใจจริง อดทน รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่
– มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
– ไหวพริบดี พูดจาต่อรองเป็น
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ รวมถึงการให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ทำงานล่วงเวลาได้
– ใช้งานโปรแกรมสำนักงานได้และสามารถค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ดี
– ใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
– ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี (Ms Office , Internet)

4. พนักงานขาย กรุงเทพฯ (PC) (ประจำที่สาขาในห้างฯ)
– ขายสินค้าประเภทช็อกโกแลต ประจำร้าน ABC Chocolate
– เพศหญิง อายุ 18 ขึ้นไป
– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
– มีบุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นไทย (มารยาท การพูด การปฏิบัติตน)
– มีใจรักในการบริการ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
– ไม่มีปัญหาในการเดินทาง ในสถานที่ ที่ปฏิบัติงาน

5. พนักงานบัญชี (ประจำที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 93 กทม.)
– เพศหญิง อายุระหว่าง 21 ขึ้นไป
– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. (หรือเทียบเท่า) ทางด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ รวมถึงการให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีด้านจ่าย,บัญชีแยกประเภท
– ตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายรับ รายจ่าย วางบิล
– รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีให้สมบรูณ์
– จัดทำบัญชีเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า อื่นๆ
– ตรวจสอบและบันทึกบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี เช่น ประเภท RV , PV , JV
– ปิดงบการเงิน
– ประสานงานกับบุคคลภายนอก
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
– มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
– ใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
– ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี (Ms Office , Internet)

6. ธุรการทั่วไป (ประจำที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว87 กทม.)
– เพศหญิง อายุระหว่าง 21 ขึ้นไป
– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. (หรือเทียบเท่า) ทางด้านบริหารธุรกิจขึ้นไป สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจทั่วไป, ทรัพยากรมนุษย์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ รวมถึงการให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
– มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน
– ใช้งานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
– ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี (Ms Office , Internet)

7. ฝ่ายผลิต (ประจำที่โรงงาน ลาดพร้าว 93 กทม.)
– อายุ 18 ขึ้นไป
– จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 ขึ้นไป
– มีใจรักในการบริการ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เอกสารในการสมัคร (เซ็นต์ชื่อรับรองเอกสารทุกใบ)
– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานได้ที่

บริษัท เอบีซี ช็อกโกแลต (2020) จำกัด
เลขที่ 52/14 ลาดพร้าว 93 วังทองหลาง กทม. 10310
โทร. 083-6869920-1
อีเมล์ admin @ abcchocolate.com

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการสมัครงานกับเรา